Kósa Károly

Szerzetesnők az Alföld homokján

Berecz Skolasztika és Szent Benedek Leányai


Berecz Skolasztika

1913. november 11-én az Országos Katolikus Nagygyűlés záróülésén megdöbbentő, beszéd hangzott el: "... Ott lenn a Magyar Alföldön százezrek vannak gátolva abban, hogy a keresztény hit igazságát megismerjék, hogy Egyházuknak bűn alatt kötelező parancsait teljesítsék, mert az óriási távolság miatt a hívő nép képtelen felkeresni papjait, templomát és viszont a pap híveit."
     Révész István kecskeméti plébános a saját területéről hozott példákat, de a Tiszazugban is hasonló állapotok uralkodtak. A XIX. század második felétől kezdve a birtokrendezések és a folyamszabályozás következtében felszabadult földeket javarészt vállalkozó szellemű, a környékbelieknél gazdaságilag erősebb kunszentmártoniak szerezték meg, akiknek jelentős szerepük lett a vidék szőlő- és gyümölcskultúrájának kialakításában, felvirágoztatásában. Így a török idők óta fennálló református települések közé ékelődve végeláthatatlan tanyavilág ulakult ki, főként katolikus lakossággal. A megszokott közösségükből, egyházi szervezetükből kiszakadt, minden kultúrálódási lehetőségüktől elzárt emberek ezért egyre mélyebb lelki és szellemi nyomorba süllyedtek. (A tiszazugi falvak egyébként is szegénységükről, társadalmi elhagyatottságukról voltak ismertek, különösen 1929 - a nagyrévi arzénes mérgezések ügyének kipattanása - után.)
     Ezt a szomorú helyzetet ismerte fel az I. világháború végén Fechtig Adél bárónő és férje, Steer Ferenc tiszugi földbirtokos. Elhatározták, hogy minden lehetségeset megtesznek a pasztoráció nélkül élő szórványkatolikusok lelki kultúrájának emeléséért. Ebben megértő segítőtársra találtak Hanauer Árpád István, 1919-ben kinevezett váci püspök személyében, aki egész életét a "magyar Afrika" misszionálására tette fel. A püspöknek azonban ekkor még a paphiány okozta a legnagyobb gondot. A bárónő így 1922. tavaszán Balázs Benedicta kecskeméti bencés oblátához (harmadrendi) fordult, akinek közvetítésével hitoktatót kért Pannonhalmáról.
     A hitoktatónő, Berecz Erzsébet november 10-én - ekkor 24 éves - érkezett az ugi kúriába. Hajós Ida, Steerék gyermekeinek tanítónője, a későbbi Placida testvér így emlékezett rá: "... szőke, göndör hajú, nevető kék szemű, bájos kis teremtés: nagy, ragyogóan fehér homloka, rózsás arcocs-kája, kedves kis alakja, eleven mozdulataival rögtön belopta magát szeretetünkbe."
     Bözsike azonnal munkához látott a Tiszaug, Tiszakürt és Csépa közötti területen. "Másnap megkezdtük a missziós működést. A három falu közt elterülő mintegy 6000 holdnyi határnak meglehetősen a középpontjában találtunk egy elég tágas, üresen álló épületet. Felkerestük a tulajdonosnőjét, ki bér nélkül a legnagyobb örömmel rendelkezésünkre bocsátotta, s mi kineveztük missziósiskolának. Én Isten segítő kezének tartottam a jelenséget, hogy ily nagy lakásínség idején üresen találtuk a célunknak egészen megfelelő épületet, s hálásan köszöntem meg jóságát.
     A következő napokat a missziós munkálatok alapköveinek lerakására szenteltem. Elvegyültem a nép közt, beszélgettem velük, s iparkodtam érdeklődésüket s ambíciójukat felkelteni. Hála az Égnek, nem eredménytele-nül, mert mikor a beíratást megkezdtem, annyian jelentkeztek, hogy attól féltem, be sem férnek majd az iskolába...
     Öt filia tartozik hozzám, de sajnos, a roppant távolság és részben az aránytalanul nagyobb református többség miatt csak háromban működhettem mint hitoktató. Egész napot venne igénybe, ha naponként csak egy-két órát akarnék is a távoli helyeken tartani, s e téli időben az uraság sem látná szívesen olyan sokáig künn lenni a fogatot, lóháton pedig egészségem kockáztatása nélkül ily hidegben nem mehetek. Már alig várom a tavaszt, mert akkor Isten segítségével tán ott is megkezdhetem az ugartörést és maghin-tést.
     A rövidebb utakon lóháton járok. Jaj, de mosolyogna kedves jó ft. Igazgató úr ha meglátná, mily 'elegánsan' ülöm a lovat! S még hozzá nadrágban, fiú módra kell lovagolni, mert itt még az úri hölgyek is, 'szőrén' szokták megülni a lovat s így nőiesen lehetetlen a lovaglás. Híveim egészen büszkék rám, és azt mondják: helyes legény lenne belőlem.
     Lakásom egy a Tiszától 5 negyedórányira fekvő kiemelkedésen épült kastélyban van. Ez a főhadiszállás. Innen megyek ki naponként, hol gyalog, hol kocsin vagy lóháton birodalmamba.
     A missziós-iskola kb. 3/4 órányira van lakásomtól, a bogarasi és a tiszaugi több mint egy óra járásra.
     Bogarason 186 katolikus tanítványom van. Jellemző a kat. hívők szerencsétlenségére és nemtörődömségére, hogy e községi iskolában, hol 270 gyermek közül 186 katolikus, eltűrik, hogy egyetlen református tanítónő működjék. Ily módon persze a többi tantárgyakban sem haladnak, hittanról pedig csak akkor hallottak valamit, ha a nem tudom hány kilométernyi tá-volságban lakó csépai plébános úr valamikor ide is kijutott. ...
     A hittanon kívül persze sok mindent tanítok a missziós-iskolában. Fölváltva jönnek a gyermekek, nők és férfiak. A buzgalom határtalan! Lányaim és asszonyaim kötnek, horgolnak, hímeznek, fonnak, varrnak, s a mellett minden irányban nyújtok nekik fogalmat. Volt több analfabéta is köztük, kik már most szépen írnak, olvasnak. Mekkora üröm, ha valamit hiba nélkül ki tudnak olvasni, vagy le tudunk írni! Asszonyaim néha még főzés közben is az ABC-t forgatják.
     Nem kisebb, sőt tán még nagyobb a férfiak buzgalma, aminek roppantul örvendek, mert igen sokat lehet velük elérni. Közülük a legtöbb írni, olvasni és számolni tanul. Míg látunk, addig ilyesmit végzünk, s ha már esteledik, akkor kedves beszélgetés keretében nyújtok nekik némi kis történelmi, földrajzi és politikai ismereteket. A bibliát mindig a fölfogásukhoz mért nyelven mondom el előttük. Olyan bájosak, amikor jól tudnak valamit, amit kikérdezek, de egészen fülig pirulnak, ha valami nem jut eszükbe. ...
     Legboldogabb akkor vagyok, mikor vasár- és ünnepnapokon istentiszteletet tartok. Híveim misének hívják, és nagy örömmel és buzgalommal jönnek. Az "Officium Divinum" című imakönyvből előimádkozom a miseimákat, s a végén prédikációt tartok nekik. Fölváltva megyek a filiákba délelőtt és délután. Néha alig férünk be. A szent ünnepek alatt gyakran 300 hallgatóm is akadt egy-egy helyen. Az iskolákban szoktunk összegyűlni.
     E napok életem legszebb napjai voltak. Naponkint szemléltem azt a sok kegyelmet, melyet az Úr csekélységem által eszközölt népem lelkében. A szívem és lelkem tele volt szeretettel, muzsikával, s amikor előttük be-széltem, tulajdonképpen én zengtem Magnificatot és Te deumot, talán ép-pen ezért ragadta úgy el őket." (1923 februárjában írt leveléből.)
     Bözsike kisasszony - ahogy "hívei" nevezték - öt évig működött az ugi tanyákon. Külön egyesületbe tömörítette a férfiakat, legényeket, leányokat és asszonyokat. Megszervezte a KALOT ősét, az első tanyasi legényegyletet. Csépán létrehozta a Mária Kongregációt, a bogarasi iskolában Szívgárdát szervezett a kicsinyeknek. "A szívek megnyíltak előtte, rejtett kulcsa volt mindenkiéhez: az Úr Jézus szívének áldozatos szeretete. Hitetlen ember mondta róla: egyet irigyel tőle, azt, hogy eszménye van az életének, és azt az odaadást - eszményéért. Ez az eszmény: az Úr Jézus volt. Tu me sequere, te engem kövess, volt az evangéliuma aznap a misének, mikor Szent Benedek világi oblátájába felvétetett. Az Úr azonban szoro-sabb útra hívta a világból" - emlékezik lelki irányítója, Kühár Flóris. Oblátaként kapta Szent Benedek nővérének, a szintén szent Skolasztikának nevét.
     Sokáig tervezgette egy oblátaház létesítését, ahonnan nagyobb távlatokban gondolkodva végezheti az elhagyatott tanyavilág szeretetszolgálatát. Ehhez a tervéhez elnyerte Steerné támogatását is, aki az ugi kastély közvet-len közelében - ahonnan a missziós munka kezdetét vette - adott 14 hold földdel teremtette meg a kiindulási alapot. Ennek ellenére obláta-háznak mégis az ugi kastélytól mintegy 20 km-re, a Tisza túlsó oldalán fekvő tiszaújfalusi Steer-birtok majorjában lévő ötszobás, vályogból épült - akkor üresen álló - ispánházat rendezték be.
     Negyedmagával közös életet kezdett, hogy bővítse, tartóssá tegye a megkezdett apostoli munkát. Meg azért is, hogy egészen Istennek szentelt életet éljenek. A kis közösség idővel valódi szerzetté alakult. Közös életük alapja Szent Benedek Regulája lett, a Szabályzatot pedig Kühár Flóris - ekkor pannonhalmi főiskolai tanár - dolgozta ki, és azokat Hanauer Á. István megyéspüspök, majd a Szentszék is jóváhagyta. Kicsi kápolna-szobájukban 1928-ban volt az első beöltözés. 1929. május 7-én tett fogadalmat az első négy "testvér": Berecz Skolasztika, Hajós Placida, Fessler Mechtild és Molnár Maura.
     Radó Polikárp, Skolasztika életrajzírója így fogalmazza meg törekvéseiket: "Elsőrangú céljukul azt tűzték ki, hogy a szegénység, szüzesség, engedelmesség, az erkölcsök megjavítása és az állhatatosság fogadalmai által saját tökéletesedésüket művelik... A szerzet másodlagos célja: segíteni a katolikus népen testileg, lelkileg azáltal, hogy az iskolákban nevelnek, val-lásra oktatják a felnőtteket is, a népet hasznos dolgokra tanítják, és a szeretet cselekedeteit gyakorolják a szegényekkel és a betegekkel szemben."
     A "kicsi fehér zárdá"-ról szóljon ismét Kühár Flóris: "Sok-sok kegyelem kellett a szerzet kiépítéséhez, a fegyelem fenntartásához, a lelkiélet szilárd megalapozásához. A jó Isten ezeket a kegyelmeket bőven árasztotta Skolasztika újoncmesternő, majd perjelnő gazdag lelkén át. Új hivatásokat is küldött, a szerzet hamarosan a fővárosban is talált új munkateret. Sok-sok gondja volt most már a nővérek anyjának. A szegénység nem csak fogadalomként kötötte őket. A Gondviselésbe vetett bizalma néha megfoghatatlan módon segítette a mindennapi kenyér biztosításában. A zárdát a ta-nyai nép a perjelnőért szerette meg. Amennyi jót a lelkekkel tett, mind viszonzásra talált - hálás szeretetben.
     A korábbi hivatást most már megsokasított erővel teljesíthette. Nővérek nevelődtek környezetében, és az Alföld elhagyott pontján az istentiszte-let zsolozsmája szól a zárdakápolnában, ahol az Úr szerzett lakóhelyet, hogy uralkodjék és világosságot árasszon."
     Ezeket a sorokat már Skolasztika 1932. október 21-én, 34 éves korá-ban bekövetkezett halála után írta Kühár Flóris. Lássunk egy másik részletet is nekrológjából: "Élete is, halála is oly finom volt, mint egész valója... Derű és napsugár ragyogott belőle akkor is, amikor a halál már nagyon közel járt hozzá, és szervezetét a kór birtokba vette."
     Budapesten halt meg, ott is temették el, de 1939-ben exhumálták. Jézus Szent Szívének ünnepén helyezték el földi maradványait Tiszaújfalun, a felépült új zárdatemplom kriptájában. Liliomnyílás ideje volt. A kriptát telehordták hívei hófehér liliommal.
     Az elvetett mag szárba szökkent: a szerzet tovább működött és terjeszkedett. Hosszabb időre Hajós Placida, majd 1946-ban Ley Etelka vette át a vezetést. Skolasztika életében csak Pesten telepedtek le Szent Benedek Leányai, bár a főnöknő nagyon szerette volna egykori laikus működésének területére, a Tiszazugra is kiterjeszteni a rend működését. 1930 nyarán azon fáradozott zárdalelkészük, hogy megkapják a tiszakürti iskolát, de ez a tervük nem válhatott valóra. Teljesült ellenben a csépai letelepedés gondolata, azonban ez is csak két évvel Skolasztika halála után, 1934. szeptember 3-án. A későbbiekben további hat helyen létesült zárdájuk. Ezek a következők voltak: Szarvas, Tiszaug, Mezőtúr-Csugar, Szentes, Szentkirály és Jakabszállás. A nővérek sokoldalú munkát végeztek: tanítás, óvodák fenntartása, törődés a betegekkel és szegényekkel, egyesületek és társulatok vezetése, színdarabok betanítása, tanfolyamok szervezése mellett gondoskodtak saját létfenntartásukról. Elsősorban a lelkipásztorok munkáját igyekez-tek pótolni vagy teljesebbé tenni. A negyvenes évek végén - politikai okokból - egyre szűkült működési területük. 1950-ben, működési engedé-lyének megvonásakor 41 tagja volt a Társaságnak.
     Szent Benedek Leányai jelenleg (1988) mindössze huszonheten vannak. Egy kis közösségük Pannonhalmán él Orbán Klára - egykori csépai, majd csugari házfőnök - vezetésével. Ketten visszaköltöztek a tiszaújfalui anyaházba, ahol gondozzák a templomot, a kriptát, dolgoznak az ott működő Pax Otthonban. Naponta imádkoznak alapító perjelnőjük boldoggá ava-tásáért: "Mindenható örök Isten, ki Berecz Skolasztikát Szent Fiad jegyesé-vé választottad és földi hajlékod gondozójává, az elhagyatott lelkek áldoza-tává meghívni, és kiválasztani méltóztattál.
     Kérünk Téged, hogy hűségét hatalmad csodájával erősítsd meg, és ha Neked is úgy tetszik, mindinkább hozzád forduljunk, és példájára mind többen áldozzuk magunkat isteni szolgálatodra. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen."

     (Megjelent: Együtt - A Szolnok megyei könyvtárak együttműködési körének híradója, XX. évf., 1989. 1-3. szám, p. 30-34.0)


A tüzesi missziósház 1995-ben
(Fotó: Kósa Károly/Verseghy Ferenc Könyvtár)
Felhasznált és ajánlott irodalom:

Berecz Skolasztika alapítóperjelnőnek és Szent Benedek Leányai Szerzetnek rövid ismertetése. Pannonhalma, 1947.
Ley Etelka: Berecz Skolasztika élete. Bp. 1946.
A magyarországi latin- és görögszertartású egyházmegyei és szerzetes római katolikus papság és női szerzetesrendek névtára… Bp. 1948.
Puskely Mária: Hithirdető a "Magyar Afrikában": Berecz Skolasztika. = Szolgálat, 78. szám, 1988. Péter-Pál, p. 59-67.
Radó Polikárp: Tiszazugi történet. Bp. 1945. (Hasonmása: Pannonhalma-Szolnok, 1990.
Reichardt Aba: A celli kékszellem. Pannonhalma, 1996.
Schermann Egyed: A magyar szerzetesek jogi helyzete és a mostani magyar szerzetek rövid ismertetése. Pannonhalma, 1943.
Szent Benedek Leányai. = Új Ember, XLV/52. (2267.) 1989. dec. 24. p. 7.

Vissza a kezdő oldalra