Tornya

Turnu

Szűz Mária egykori jelenésének kegyhelye
Ének a Boldogságos Szűz Mária tornyai megjelenéséről.
Írta: Kopcsó István bácsföldvári lakos.

Dallama: "Van egy gyönyörű kert, gyémánt az ajtaja…"

Messze, messze jár már híre a Tornyának,
Búcsúképp a népek messziről bejárnak,
Megjelennek ottan fiatalok s vének,
Sok százak ajkiról hangzik el az ének.

Kívül Tornya szélén, árok partja mellett,
Dusik Örzse kislány libái legelnek.
Az árokpart mellett Dusik Örzse játszik,
Hol egy csipkefa van, még később virágzik.

Ott, ahogy időzött egy pénteki napon,
Hol a csipkefa van az árokoldalon,
Megjelent előtte, mellette a fának,
Szentséges alakja a Szűz Máriának.

Hogy pedig előtte megjelent a minap,
Megjelent előtte már húsz pénteki nap.
Búcsúképpen járják e helyet a népek,
Sok százak ajkiról hangzik el az ének.

A hely körül hívek, akik jelen voltak,
Énekeltek és ott szépen imádkoztak.
A kislány a helynek éppen szembenézett,
Hol állva, hol pedig meghajtva a térdet.

Kegyoltár. Fotó:Lovász Sándor

Kápolnabelső. Fotó:Lovász Sándor

Szentkút. Fotó:Lovász Sándor

Fél tizenegy óratájt volt pénteki nap,
Közelállók mondták, hogy megrezzent a lak.
A kislány a jelenlevőket felkérte,
Hajoljon meg minden jelenlevő térde.

A kislány azt mondta, Szűz Máriát látta,
Kék volt a ruhája, fényes koronája.
Ellenkezőt tőle hiába is kértek,
Próbálták, hiába volt, amit ígértek.

Több ember vallja, hogy idején az éjnek,
Volt eset, hallatszott kunyhótól az ének.
És hogy azon helyen többször lángot láttak,
Mikor odamentek semmit sem találtak.

Elég jó már ez is, kedves keresztények,
Hogyha megtekintjük odafenn a képet,
A kis kápolnában, ott az oltár felett,
Csuda. Isten csudája az mindenek felett.

Kérlek bűnös lélek, tiszteld Szűz Máriát,
Adja mindnyájunknak az ő szent áldását,
Utolsó óránkban senkitől sem féljünk,
Jézus és Mária akkor légyen vélünk,
Mert a Szent-Háromság adjon és engedjen,
Tőlünk dicsértessék mindörökké. Amen.


Nagy jelenség
Mikép jelent s jelenik meg a Boldogságos Szűz Isteni Anya Tornyán

Írta: Czudar M. [é.n.,h.n.]

Nagy jelenség
Mikép jelent s jelenik meg a Boldogságos Szűz Isteni Anya Tornyán

Kiadta: Károlyi Péter, Mária-Radnán.[bővitett változat]

Fotó: Lovász Sándor
Kápolnabelső
Fotó: Lovász Sándor
Imádkozók
Fotó: Lovász Sándor
Szentkút
Fotó: Harangozó Imre
Festmény a jelenésről
Fotó: Lovász Sándor
Helyi olajnyomat 1896

Kép: Gonda István
A jelenés történetéről
szóló füzet
Kép:Gonda István

Fotó: Lovász Sándor
A máriaradnai kiadás két oldala
Kép:Gonda István
A tornyai jelenésekről
szóló verseket tartalmazó
nyomtatvány

     Ha Magyarországot a Battonyai határátkelőnél hagyjuk el, az első romániai falu Tornya, -románul Turnu. A falut három nemzetiség: románok, magyarok és kis számban szerbek lakják, -ezért három temploma is van. 1896-ban, a magyar Millennium évében történt itt egy Mária-jelenés, egy Dusik Erzsike nevű 8 éves libapásztorlány előtt. A kislány állítása szerint a Szűzanya nyolc alkalommal jelent meg neki. A jelenés helyét hamarosan hatalmas tömegek kezdték látogatni. Előbb kis lombsátor, majd fakápolna épült e helyen, ahová a környék népe fogadalomból szentképeket, szobrokat helyezett el és gyertyákat, mécseseket gyújtottak.
    Hamarosan néhánylapos imafüzetkék és szentképek, olajnyomatok is jelentek meg a szent helyről, amit a búcsúsok hazavihettek. Ezekből még ma is sok fellelhető Tornyán és a környékbeli magyar és német falvakban. A korabeli újságok említik Mácsa, Nagyiratos, Németszentmárton, Újpanát, Glogovác, Makó, Újkígyós búcsúsait, akik lobogókkal, gyalogos processzióval jönnek a Szentkúthoz, hogy a kápolnában imádkozzanak, és a kút vizéből vigyenek betegeiknek. Feljegyzik, hogy a búcsúsok a téli nagy hidegekben sem maradnak el. Egy Czudar Mihály nevű ember nemcsak német és magyar nyelven írja meg kis imafüzet formájában a kegyhely történetét, hanem románul is, ami azt jelenti, hogy Tornyának román-ortodox búcsúsai is voltak. Sőt egy olajnyomatos szentkép is megjelent, amely a jelenést ábrázolta.
     Szovjet fogságból hazaérkezett Tornyaiak mesélték, hogy messze szibériai oroszok házában is láttak ilyen tornyai szentképet. A háborús hadifoglyokat dolgoztató orosz gazdák, hallván, hogy tornyaiak a hadifoglyok, maguk is említették, hogy tudnak róla, miszerint ott megjelent a Szűzanya. Más alkalommal a helyi TSZ küldöttei Moldva csángó házaiban látták a tornyai Mária-jelenést ábrázoló képet.
     Bálint Sándor szegedi néprajztudós így ír: "Tornya a századfordulón rövid időre vallási népmozgalmat idézett föl a tájon, ami kezdetleges kápolna építésében is megnyilvánult." A jeles néprajztudós szerint a tornyai kegyhelyet szegedi, makói és tápéi búcsúsok is felkeresték.
     A temesvári püspök, Dessewffy Sándor 1897-ben felállít egy bizottságot, melynek Kramp János eleki, Németh Sándor battonyai és Zsideg János tornyai plébánosok a tagjai, hogy vizsgálják ki a tornyai Mária-jelenést és annak körülményeit. A bizottság úgy találja, hogy a jelenések nem természetfelettiek, ezért a csanádi püspök betiltja a kegyhelyre való zarándoklatokat. Azonban a nép továbbra is kitart és buzgón zarándokolnak Tornyára, ahol a jelenés színhelyén levő fakápolnában imádkoznak és az ott lévő kút vizét gyógyerejűnek tartva, azt imádságos lelkülettel viszik haza otthonaikba. A helyi szájhagyomány szerint a plébános szétszedeti a fakápolnát, és elrettentés szándékával disznóólat építtet belőle, de amint azt az előbb említett Bálint Sándor is feljegyzi - "a plébános sertései minden évben elhullottak, így kénytelen volt elégetni a kápolna deszkáit".
     A kápolnát ugyan így megsemmisítik, de a népi jámborság egy kis fabódét emel a Szentkút mellé, melyben egy olajfestményt helyeznek el a jelenésről, amelyet aztán a falu festegető asszonya meg-megújított, hiszen napsütötte, eső verte, s így gyakran megkopott. Ez előtt a kép előtt a téli hónapokat leszámítva, talán soha nem szűnt meg friss virág lenni, és a kommunizmus kemény időszakában is hordta a környék népe a Szentkút vizét, Mária ünnepeken pedig a rózsafűzéres asszonyok ájtatosságot tartottak a Kútnál. Az 1896-os Mária-jelenés emléke átvészelte a Trianon okozta sebeket és a kommunizmus évtizedeit. Mária-ünnepeken mindig kimentek a falu asszonyai a Szentkúthoz énekelni, imádkozni.
     Az 1989-es változások után pap nélkül ugyan, de már lobogókkal, processióban vonult ki Tornya népe a Kúthoz és a képhez, szárazság idején pedig itt imádkoztak esőért. 1996-ban a helyi plébános indítványozására közadakozásból a falu népe kis, torony nélküli kápolnát emelt a kút mellé, amelybe az oltárt két román-ortodox egyén állította saját költségén, ugyanis állításuk szerint a Szentkút vizétől mindketten kigyógyultak megbetegedésükből. Az oltár asztallapja fehér márványból van, tabernákuluma kovácsoltvas, rajta egy sárgarézből öntött Mária-kép. Az oltár felirata kétnyelvű : " Ajuta - Maria - Segíts!" Azóta sok idezarándokló hívő őriz gyógyulási történetet, amit a Szenkút vizének tulajdonítanak. Jó lenne ezeket is összegyűjteni, összeírni, -jeléül annak, hogy a Szent Szűz tényleg kiválasztotta és megszentelte ezt a helyet. A kb. 50-60 férőhelyes kápolnában május és október hónapok minden vasárnapján szentmisét tartott a környék papsága - volt hogy 10-12 pap is összejött. Ezeket a miséket a környék népe egyszerűen csak "Mária-misék"-nek hívta. Jöttek Arad, Pécska, Iratos, Szederhát, Németszentpéter, Németpereg búcsúsai, vitték a Szentkút vizét, és újra indult a kegyhelyen a régi búcsújárás. Így ment ez minden október és májusban egészen 2000. októberéig. Ekkor a temesvári püspökség az 1897-es püspöki rendeletet alapul véve újabb rendeletet adott ki, miszerint a tornyai kegykápolnában misét mondani tilos, csak ájtatosságot, litániát lehet végezni benne, mivel a hely természetfölöttisége nem bizonyított. Természetes, hogy az Egyház kötelessége pontosan kivizsgálni a történteket, és ezt a hívő nép is megérti, -de az itteni szórvány katolikusságnak fontos lelki erőforrás volna ha a Tornyai Szentkúti zarándoklatokat az Eucharisztia, a szentmise megünneplésével lehetne megkoronázni.
     Azóta, -2000 októbere óta, -sajnos misék nem voltak a kápolnában. Tornya és a környék népe számára nagy fájdalom ez, hisz kedves Mária-kegyhelyük mellett mindvégig kitartottak, s nagy öröm lenne számukra, ha itt is hallgathatnának szentmisét. A terület, mely községi tulajdonból magántulajdonba került, ma egy pécskai hithű katolikus magyar ember tulajdona, ki maga is többször tapasztalta életében Szűz Mária anyai segítségét. Ezért szinte kötelességének érzi, hogy a földjén levő Szentkút és Mária-kápolna gondozója, ápolója legyen, -s ezért minden tőle telhetőt megtesz. A kápolna mindig a legnagyobb tisztaságban és a legszebb virágdíszben várja az imádkozni, elcsendesülni vágyó Mária-tisztelő zarándokokat. Az ide zarándoklók többször kérték a Temesvári Püspöki Hivataltól, hogy engedélyezzék a Szentkúti kápolnában a misézést. Ez eddig még nem történt meg, de minden itt megtartott ájtatosságon, közös imádságon ezért száll az imádság az Egek Urához, hogy ez a kegyelem egyszer újra megvalósulhasson, és reméljük, hogy miután a történtek újravizsgálása megtörténik, újra megengedi a Főpásztor, hogy a zarándokok szentmisét hallgathassanak és szentáldozáshoz járulhassanak a Szentkúti Mária-kápolnában.
     A tornyai kegyhely látogatói a környék búcsúsain kívül a közeli Kisiratos-i (románul: Dorobanti) "Szent Pio atya" gyermekotthon növendékei, kik gyakran jönnek a Szentkúti kápolnába imádkozni.
     2007 májusában a búcsúsok, zarándokok megemlékeztek az 1896-os Mária-jelenés 110-ik évfordulójáról, és minden jelenés napján közös imádsággal, énekléssel és a jelenések történetének felolvasásával emlékeztek meg az itt történt eseményekről. Ezeken is megjelentek az említett gyermekotthon növendékei, akik a felolvasásban, előimádkozásban is jeleskedtek.
     A tornyai szent hely, Mária-kápolna szeretettel várja a zarándokokat. Battonya közvetlen szomszédságában, Tornyáról a Pécska (Pecica) felé vezető mellékút mellett, a falu szélén található a Szűzanya kis kápolnája és a gyógyító Szentkút, ahol mindig szeretetel várják a Máriatisztelőket.
     Harangozó Imre gyűjtésének felhasználásával írta: Lovász Sándor

Köszönjük Czank Gábor, Lovász Sándor és Gonda István segítségét!
Vissza a kezdő oldalra