Nevezetes szolnokiak

Magyary Gyula

    1901. október 12-én, Szolnokon látta meg a napvilágot. Szülei pedagógusok voltak. Kisgyermek korát a kárpátaljai Rahón töltötte, ahová 48-as ellenzéki volta miatt száműzték édesapját. Gimnazista évei után az innsbrucki egyetemen kezdte el bölcseleti és teológiai tanulmányait. Később a magyar kispapok bécsi otthona, a Pázmáneum növendékeként a bécsi egyetemen fejezte be teológiai stúdiumait. Ott szerezte meg első doktori oklevelét.
     Innsbruckban szentelték pappá 1924-ben. Szentendrén káplánkodott, majd budapesti hittanár volt. 1929-ben egykori Alma Materébe, a Pázmáneumba helyezte át tanulmányi felügyelőnek és aligazgatónak Serédi Jusztinián hercegprímás. Meleg szívű, emberséges elöljárót tiszteltek benne a kék reverendás pázmániták.
     A bécsi érsekség területén főszentszéki jegyzői, idővel tanácsosi, végül kötelékvédői megbízatást kapott. Éveken át végzett magyar nyelvű vasár- és ünnepnapi miséket Bécsben, s ellátta az ott élő magyarok hitoktatását is. Népszerű, tekintéllyel bíró "magyar pap" volt az osztrák főváros társadalmi életében. A Dolfuss kancellár meggyilkolása utáni időkben közismertté váltak Hitler-ellenes nézetei. Amikor a hitleri bekebelezés megtörtént, s Ausztriából Ostmark lett, távoznia kellett Bécsből.
     1940-ben pápai titkos kamarás címet kapott Rómában. Elvégezte a szentszéki felsőbíróság ügyvédi tanfolyamát, és beiktatták a pápai intézmény ügyvédi testületébe. 1943-ban a pápai egyetem, a mai Pontificia Universita Urbana egyházjog professzorává, később a jogi kar dékánjává nevezték ki. Tanítványai sorában számos bíboros, érsek és püspök található. Távoli kontinenseken élő főpapok Magyary professzortól hallottak először Magyarországról. 1953-ban pápai prelátus, majd tíz év múlva pápai protonotárius és a Szent Péter Bazilika tiszteletbeli kanonoka lett. A Máltai Lovagrend tagjává választotta, s e nagy múltú intézmény vatikáni követségének kánonjogi tanácsosi tisztét látta el.
     Élete utolsó éveit a római Szent István zarándokházban, csendes visszavonultságban töltötte. A filozófia, a teológia, a politikai tudományok, az egyházjog és a kánonjog doktora 1988. január 19-én hunyt el Rómában. A Máltai Lovagrend római kriptájában nyugszik.

Kósa Károly

(Panel, VIII/7. 2005. szeptember, p. 8.)