Radna. A Radnai Mária. 
(Barokk szentkép)

Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében

(Veritas Könyvkiadó, Budapest, 1944, 49-52.old.)

Radna

     Történelmi hazánknak egyik leghíresebb búcsújáró- helye Mária-Radna a Maros mentén, Arad közelében. Radna nem telkinthet vissza hosszú multra. A helység maga csak a török időkben kezd voltaképpen benépe- sülni, amikor Lippát a török elfoglalta. A ferences klastrom szerzetesei és a hívek a Maros túlsó partjárta, Radnára telepedtek le és szerény kápolnát építettek ma- guknak. A hívek később balkáni katolikus bevándorlók- kal: bunyevácokkal és bolgárokkal is szaporodtak.
     A hagyományok szerint az 1868. évben történt, hogy egy jámbor aggastyán, aki életét szüzességben töltötte, bizonyos Virchnossa György, a radnai kápolna számára egy Mária-képet ajándékozott. Ezt az olcsó metszetet, amely a kármelhegyi Boldogassxonyt ábrázolja, eredeti- leg egy olasz vándorkereskedőtől vette magánájtatosság céljaira, a Kép hamaroaan csodatevő hírbe kerül és nem sokára a katolicizmus jelképe lesz iszlám és az ortodoxia között.
     A kisded radnai nyájnak kétféle ragadozóval is meg kell küzdenie. Egyik a hódító török: türelmes, de sze- szélyes zsarnok. A barátokat orvosi készségükért tisz- teli, bár állandóan akadékoskodik. A másik ellenség az ortodoxia, amely a katolikus hívekre kivetette hálóját. A szakadár papok át akarják őket téríteni és füstadót akarnak szedni tőlük. Erre a portától felhatalmazást is kapnak, de a barátok sem restek. Sztambulban ők is oltalmat, meghallgatást nyernek, azaz megvásárolják a pópák kiváltságait. A surlódások azonban mégis állan- dósulnak. A radnai katolicizmus e két ütközőpont- ján sokat szenved, de meg is erősödik a megpróbál- tatások tüzében.
     A kegyhely híre a török felszabadulás után különö- sen az 1708. évi mirigyhalál idején emelkedik, amely Aradon igen sok áldozatot követelt. Egy asszonyt is utólért a járvány. Már három napja halálán volt, ami- kor egyszerre .csak magához tért és a körülállóknak azt mondotta, hogy a járvány, azaz Isten büntetése nem fog addig elmulni, amíg az aradi hívek a radnai Képet nagy búcsújárással meg nem tisztelik. Ezeket mondva, kiadta lelkét. Az esemény híre hamaroaan elterjedt. A zarándoklat megtörtént és a jár- vány megszűnt. Ezt a történetet az aradi tanács egy ok- irattal is igazolta. Nemsokára fölépül a mostanii temp- lom is. Radna ettől kezdve a Regnum Marianum egyik legnagyobb hatású kegyhelyévé ,ejlődik. Kultikus igé- zete alatt tartja az Alföld és Dél-Magyarország magyar német, bunyevác, bolgár, román, tót népét. Misztikus tájszervező erejével a magyarságnak a XVIII-XIX. szá- zad folyamán halhatatlan szolgálatokat tesz.
     A radnai templom mögött elterülő erdős hegyoldal valósággal Magyar Jeruzsálem hangulatait idézi föl bennünk. Tele van kápolnákkal, szobrokkal, keresztek- kel, amelyeknek mindegyikét jámbor szándékból emel- ték Radnát járó búcsusok, magányosok és helységek ve- gyesen. Ezek az alkotások vagy egy-egy hittitokra emlé- keztetnek, vagy az Üdvözítő földi életének mozzanatait örökítik meg, vagy Máriának anyai és királynői dicső- ségét hirdetik. Istennek azonban spiritus ubi vulrt, spirat: megdicsőült szentjeivel találkoznak itt a küzdő egyház szentjei, Radnának és e földi életnek zarándokai, akik itt megpihennek, látván feladataikat és az utakat, amelyek bizzosan elvezetnek az örök célhoz, a mennyei Jeruzsálembe. érzem az imádság, vezeklés áldozat misztikus áramait, amelyek Radnát fölül- emelik az egyének és korok .szenvedésein. Fölül- emelik a híveket otthoni megszokott önmagukon. Radna kétségtelenül vádolja a konvencióvá, meggondolásokká szikkadt vallásosságot, vádolja a mindennap gondjaiba hullott embert, de ugyanakkor bíztat, hívogat is: hív az élet megünneplésére: pihenésre, eszmélésre, ujjongásra. Az élet szépség, ajándék, boldog öröm. Ennek a megvilla- nását és átélését, a léleknek ünneplőbe öltözködését érezni itt Radnán.
     Elnézem ezt a környezetet, bizony az esztétikai szép- ségek vándora alig találna vigasztalást bennük. És mégis megszégyenül, amikor ezeket a képeket, szobrokat nézi: égi lehelletük van, amely névtelen búcsúsok bizalmából, hitéből, szívük melegéből táplálkozik. A gyerek a maga játékszerét gyönyörűnek találja, mert képzelete meg- szépíti. A búcsúsok is hasonlatosak az evangéliumi kis- dedekhez: mindent szépnek, hasonlíthatatlannak talál- nak mert fölismerik az örök ideát egy olajnyomaton, vásári gipszmunkán is. Numen adest, szent a radanai környezet. Ezt a szentséget látják mindenen. A búcsús elnagadtatása többet áraszt ki magából az alkotásokra, mint a blazírt intellektuel, aki unottan, passzíve várja a legjobb benyomásokat is, mert nem érez lelkes közös- séget velük, mert csak a formákhoz van szeme és mér- téke, a mélységekbe azonban fél beleszédülni.
     A radnai kultusz kezdetben délszláv jellegű volt, majd a Regnum Marianum metafizikai imperializmusa hamarosan magyarrá érleli. A trianoni béke újra a ro- mán ortodoxia prédájául szolgáltatta ki, de az erdélyi Szent István-provincia gyökeres magyar ferencesei hő- siesen őrzik a katolikus multat, a megszentelt magyar- ságot.