Kistapolcsány

Topolcianky

Skapulárés Boldogasszony búcsújáróhelye
     Bars megyében található ez a híres kegyhely. Szlovák neve: Topolcianky okr. Nitra. Megközelíthető vasúton és közúton. Arnyos-Maróttól öt kilométerre van szép hegyek és erdőségek koszorújában. A kegytemplom egyúttal a városka plébániatemploma is. Hozzá tartozik a körülötte lévő temető. A temető közepén századunkbeli keresztút vezet végig föl a dombra a kápolnához. A temető sírjai a búcsú napján mind kivirágozva, és gyertyák égnek a sírokon, mint november 1-jén. A templomot óriási, úgynevezett Rákóczi-fák (hársak) veszik körül. A kistapolcsányi búcsú napja július 16., a kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, illetőleg a rá kővetkező vasárnap. A búcsú ünneplése már szombaton (a vigílián) megkezdődik, éjjel folytatódik szlovák és magyar nyelven a kápolnában és a templomban. A főünnep szentmiséjén az új skapulárés tagokat beöltöztetik. S míg tart a búcsú, a keresztúton újabb és újabb zarándokcsoportok végzik áhítatukat buzgó imákkal és énekléssel. Igen hangulatos kegyhely ez sok-sok búcsús változatossággal. 1293-ban Topolchan parvum a neve. 1318-ban Kysthopolcsan; 1324-ben Kustopolchan. 1318-ban Csák Máté. 1348-ban aranymosás folyik itt a Tplyos patakban. 1358-ban Bars várának tulajdona; 1430-ban a nyirtai káptalané; 1477-ben a Tapolcsányi családé. Itt van a birtokközpont. 1534-ben nyolc jobbágyportát számlálnak itt, de 1600-tól már mezőváros. 1601-ben százegy ház, két kúria, plébánia, iskola, két major, kocsma és három malom van területén. 1666-ban török elleni erődítményt építenek. A műemlék kastélynak, mely a 15-16. századból való és késő gótikus stílusban épült, majd barokkosítva lett 1830-ban Hild János tervei szerint - van egy szép barokk kápolnája, barokk képpel 1663-ból. Sőt egy másik is a 18. század elejéről.
     A plébániatemplomot 1787-ben építették klasszicista stílusban és a város fölötti magaslaton áll a temetőben. Előtte a régi templom a kastély parkjában a patak partján a hídnál állt. A városka a Leves és Hont patak völgyében terül el. Színkatolikus helység. A kegyképet Emerich Károly művész festette 1730-ban, és eredetileg a kastély kápolnájában őrizték, de a 2. világháború bonyodalmai után a plébániatemplomba vitték át. A kegyhely eredetéről a következőket tudjuk: Rákóczi Erzsébethez és az 1683-i török hadjárathoz fűződik léte. Ez időben ugyanis ez az úmő a kistapolcsányi vár és birtok tulajdonosa. Fogadalmat tett a Szűzanyának, hogy ha Kistapolcsányt megmenti a török hadak pusztításától, zarándoklatot fog a Szentföldre végezni.
    Kistapolcsány megmenekült, Rákóczi Erzsébet pedig teljesítette fogadalmát. A Szentfőldre zarándokolva meglátogatta Jeruzsálemet is, meg a Kármel hegyét is. Innét a kármelita rend főnökétől meghatalmazással jött haza, hogy Kistapolcsányban megalapíthassa a kármelhegyi Boldogasszony társulatát. Kérelmét továbbította XI. Ince pápa elé (1676-1689). Kérelme jóváhagyást nyert. Így Kistapolcsány hazánkban az első kegyhely, mely pápai jóváhagyással nyílt meg...
     XI. Ince pápa, Odeschalchi Benedek oldalági rokonságban volt a Széchenyi és a Rákóczi családokkal. Az Odeschalchi családnak Kistapolcsány szomszédságában volt a birtoka és kastélya Szkicó községben. Tudjuk, hogy ez a pápa a török elleni harcok egyik fő szervezője.
     A kistapolcsányi kegyhelyet ezután Széchenyi György esztergomi érsek minden esztendőben meglátogatta és ő vezette a búcsújárást. Ugyanígy utódai is szívesen megjelentek itt az első világháborúig... A második világháború után pedig a nagyszombati adminisztrátorok követték esztergomi elődeik példáját, és végezték a hagyományos búcsújárást. (Lazik püspök, Gábris püspök, Szokol püspök.)
     Kistapolcsány a Zsitva felső folyásának, forrásvidékének és a Zombor-Terebecs hegyvonulat völgyének a kegyhelye, de látogatják a Nyitta, Zsitva és Garam folyók menti községekből is egészen a Dunáig terjedő falvakig... A kegytemplom szép oltárokkal ékeskedik. A mennyezet képein Szűz Mária élete van ábrázolva. Az ablakok színes üvegképei a szentek életét jelenítik meg. A magyar nyelvű áhítatokat a közeli környék, Lédec, Ghymes és Zsére kántorai és énekkarai teszik élvezetessé.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 151-152.old.)

    

A kistapolcsányi kegykép Foto: Nagy Géza

    Episzkepszisz típus, prototípusa a Nápolyi Madonna della Bruna, Mária kezében skapuláréval. A Karmelhegyi, másként Skapulárés Boldogasszony ábrázolása és kultusza a szentföldi Kármelhegyen tisztelt, Szent Lukácsnak tulajdonított kegykép másolatainak közvetítésével vált népszerűvé.
    Minden Skapulárés Boldogasszony ábrázoláshoz Stock Szent Simon látomása és magán-kinyilatkoztatását követő Bulla Sabbathina (szombati kiváltság) nyomán a tisztítótűzből való szabadulás eszméje kapcsolódik. Különös jelentősége van e típusnak a purgatóriumot tagadó reformátorok véleményével szemben, ezért a Tridenti Zsinaton megfogalmazott tanítást Skapulárés Boldogasszony kegyképei propagálták a búcsújáró tömegek előtt.
    Gróf Erdődy Györgyné Rákóczy Erzsébet kérelmére XI. Ince pápa Skapuláré Társulat szervezését engedélyezte, amelynek kultusztközpontja a kistapolcsányi várkastély kápolnája volt volt. A kegyképet Emrich Károly festő készítette 1730-ban. Jelenleg a plébánia templom kegyoltárán látható.

(Forrás: Dr.Szilárdfy Zoltán: A magyarországi kegyképek és -szobrok tipológiája és jelentése. in:Barna Gábor - Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok. Szent István Társulat, Budapest, 1994. 332.old.)

A kistapolcsányi templom Foto: Nagy Géza

A kistapolcsányi templom Foto: Nagy Zoltán

Ének
(dallama: Gyászba borult Isten csillagvára..., vagy Imádlak térdre hullva, nagy Szentség...)

1. Jertek, hívek, az Isten házába!
Tekintsetek a Szűz Máriára!
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

2. Ide gyertek, kiknek fáj a szívetek,
Bús özvegyek, árvák betegek,
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

3. A kegyelem, mert csak itt adatik,
Hol Mária értünk esedezik,
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

4. Skapuláré kegyes királynéja
Tündöklik ez ékes kápolnába...
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

5. Ti hű lelkek, virágot szedjetek,
Oltárára rózsákat hintsetek.
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

6. Skapuláréd által nyerd meg nékünk,
Mennyekben is teveled lehessünk.
Köszöntsétek ezt az Édesanyát!
Skapuláré kedves királynéját.

7. És ha a sír felé vezet utunk,
Ne engedd, hogy kárhozatra jussnk,
Édesanyai kezed vezessen
Az ítélő bíró elejiben.

(Forrás: Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom:
Búcsújárók könyve Novitas b. Kft.
Balassagyarmat, 1991. 152.old.)

(Forrás: Jordánszky Elek: Magyar Országban, 's az ahoz tartozó Részekben lévő bóldogságos Szűz Mária kegyelem' Képeinek rövid leirása. Posonban, 1836. 29.old.)

*

A kistapolcsányi templom Foto: Nagy Zoltán

A kistapolcsányi templom Jézus Szíve oltára Foto: Nagy Géza

A hagyományos Kármelhegyi Boldogasszony-búcsút 2008-ban július 19-én és 20-án rendezik meg.

A főpapi magyar szentmisét Orosch János püspök mutatja be július 19-én, szombaton 18 órai kezdettel a templomban. A szentmise előtt 16.30-kor magyar nyelvű keresztút lesz.
Vasárnap, július 20-án Igor Písečný mutat be magyar nyelvű szentmisét a kastélyban reggel 6 órakor, az ünnepi magyar szentmisét pedig Lépes Lóránt atya celebrálja 8.30-kor a templomban. Erre az alkalomra szeretettel várják a magyar zarándokokat.


Az oldal az IHM e-Világ - Határon túli magyar értékek digitalizálása (ITP-2C) pályázatának támogatásával valósult meg.

Vissza a kezdő oldalra